Kalendarium 2007

2007.01.12-14

W Łopusznej odbyła się II konferencja dla nauczycieli. Uczestniczyło w niej stacjonarnie 110 osób, ale do tej liczby należy jeszcze dodać osoby dojeżdżające z okolicznych miejscowości, jak choćby z Nowego Targu czy Rogoźnika. Niestety, ze względu na brak miejsc noclegowych trzeba było ograniczyć zapisy. Przez trzy dni dyskutowano w Łopusznej o odpowiedzialności. Swe wykłady wygłosili: Krystyna Ablewicz, Michał Bardel i Adam Workowski. Kolędowy wieczór prowadzony przez Stanisławę Trebunię-Staszel i jej męża Pawła, wypełniły nuty ukochanej przez księdza profesora łopuszańskiej muzyki Leszka Szewczyka, strofy wierszy Wandy Szado-Kudasikowej i Romana Dziobonia. W strofach, w śpiewkach, w góralskim i "pańskim" kolędowaniu, było to piękno, dobro i wdzięk, którymi - dodawszy swoją mądrość filozofa i kapłana - uwodził słuchaczy ks. Józef. Niezapomniane wrażenie zrobiła projekcja poruszającego filmu Wina Spintera i Reginy Cyganik "Gdzie ja idę, wy kiedyś pójdziecie...".

2007.02.10-12

Delegacja Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" przebywała w Wiedniu na zaproszenie prof. Krzysztofa Michalskiego. W czasie trzydniowego pobytu grupa zwiedziła Instytutu Nauk o Człowieku, złożyła wizytę w Ambasadzie RP i odwiedziła Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego działający przy ambasadzie. Tam spotkała się z nauczycielami, zwiedziła zabytkowy kompleks budynków, uczestniczyła w zajęciach szkolnych i zabawie karnawałowej uczniów. Udało się zobaczyć jeszcze Kahlenberg i poznać fragment miasta. Nie doszło natomiast do zaplanowanego spotkania z pochodzącą z Bielska Białej Lonny Glaser, założycielką wiedeńskiego Instytutu „Janineum”, który miał na celu wymianę intelektualną oraz porozumienie między narodami polskim i austriackim Z działalności Instytutu skorzystało ponad 4,5 tys. Polaków, m.in. : Andrzej Zoll, Władysław Bartoszewski, Jerzy Turowicz i ks. prof. Józef Tischner. W czasie stanu wojennego z inicjatywy „Janineum” wysłano do Polski 90 transportów odżywek dla dzieci, leków, odzieży i żywności, a także organizowano przeprowadzenie w Austrii operacji ratujących życie. Choroba uniemożliwiła spotkanie, ale Lonny Glaser zadbała o to, aby delegacja SDT miała dobrą opiekę podczas pobytu w stolicy Austrii.

2007.03.16-18

W Ludźmierzu odbyły się IV Rekolekcje z Tischnerem zorganizowane przez Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej i Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”. Mottem spotkań były słowa: „Świętość to wyjście z kryjówki”. Rekolekcyjnym mszom, rozważaniom, nabożeństwom i naukom głoszonym przez o. Jacka Prusaka, jezuitę z Krakowa, towarzyszyły spotkania, wykłady, warsztaty regionalne i występy artystyczne. Uczestnicy rekolekcji wysłuchali koncertów pieśni wielkopostnych chórów Canticum Novum z Brzeszcz i Magnificat z Ludźmierza oraz obejrzeli przygotowany przez uczniów I LO im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu moralitet "Diabelski dyskurs o kondycji duszy polskiej z aniołami i diabłami w tle" - inscenizację osnutą na tekstach ks. Tischnera. Redaktor "Znaku", Wojciech Bonowicz zaprezentował unikatowe materiały filmowe (nagranie poświęconego ks. Tischnerowi spotkania w Myślenicach, w którym jesienią 2000 r. uczestniczyli Wanda Czubernatowa i bp Kazimierz Nycz oraz nagranie telewizyjnej audycji "Dzieci Soboru zadają pytania") i wygłosił wykład "Jak działał Tischner". Do Ludźmierza przybyli między innymi goście z Ukrainy, z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Użgorodzie, która w 2003 r. obrała księdza Tischnera za swego patrona. Wzruszające były wyznania dyrektora szkoły Tatiany Pułyk, Pani Heleny -najstarszej uczennicy, a zwłaszcza ks. Jana Bieleckiego – duszpasterza na Ukrainie. Kameralny koncert ukraińskiej młodzieży w Domu Pielgrzyma ubarwił i tak bogaty program IV Rekolekcji. Na muzyczną wędrówkę po Podhalu i Huculszczyźnie zaprosiły Stanisława Trebunia-Staszel i Justyna Cząstek, prezentując folklor weselny górali karpackich. Z rekolekcji skorzystało około 100 osób, głównie nauczycieli z Rodziny Szkół Tischnerowskich.

2007.05.09-12

W Krakowie odbyły się 7. Dni Tischnerowskie. Jak zwykle zainaugurowała je msza święta odprawiona w kolegiacie św. Anny przez bp Tadeusza Pieronka i przegląd filmów przedstawiony przez redaktora Wojciecha Bonowicza. We czwartek w sali wystawowej Auditorium Maximum wręczono nagrody miesięcznika i wydawnictwa Znak im. ks. Tischnera, ufundowane przez Ergo Hestię. Tym razem odebrali je: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz - za książkę „Nowe Horyzonty”, brat Moris Maurin - za książkę „Wierzę w kościół” i prof. Władysław Stróżewski - za całokształt twórczości. Wieczorem na scenie PWST przedstawiono spektakl "Kabaret filozoficzny, czyli wariacje tischnerowskie" według scenariusza i w reżyserii Artura "Barona" Więcka, z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wystąpili w nim Monika Babecka, Krzysztof Globisz, Jerzy Trela oraz studenci PWST. Czwartek zakończyła dyskusja z cyklu "Laboratoria filozoficzne młodych", tym razem poświęcona kryzysowi autorytetu. W piątek, w Auli im. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego, w panelu pod hasłem "Kościół Tischnera", prowadzonym przez Marię Piesko dyskutowali Anna Karoń-Ostrowska, Jarosław Gowin, Dariusz Karłowicz i Karol Tarnowski. O godz. 16 w auli Collegium Novum, główny gość imprezy prof. Rocco Buttiglione wygłosił wykład "Etyka pracy, etyka solidarności: Polska 1980 - Europa 2007" z cyklu "Colloquia Tischneriana". Nad ideą solidarności w czasach współczesnych, w ramach tradycyjnej już "Jaskini filozofów" prowadzonej przez Dobrosława Kota, wraz z prof. Buttiglione zastanawiali się Mirosława Grabowska, Karol Modzelewski, Zbigniew Stawrowski i Adam Workowski. W sobotę, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera odbyła się debata "Tygodnika Powszechnego" "Ksiądz na manowcach. Kapłaństwo według Tischnera" z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej, ks. Jacka Prusaka i ks. Grzegorza Rysia. Poprowadził ją Artur Sporniak. 7. Dni Tischnerowskie zakończyły się w WSE II Majówką Szkół Tischnerowskich. We wspólnej zabawie przy muzyce góralskiej z udziałem Kazimierza Tischnera i górali z Łopusznej uczestniczyli studenci i uczniowie z ponad trzydziestu szkół tischnerowskich z Polski i Ukrainy.

2007.05.18

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, grupujący Przedszkole nr 136, Szkołę Podstawową nr 135 i Gimnazjum nr 26 przyjął imię ks. prof. Józefa Tischnera. Wybór patrona był inicjatywą społeczności szkolnej, która wyłoniła tą kandydaturę w trakcie plebiscytu. Starania o nadanie placówce imienia trwały blisko cztery lata. Już 20.10.2003 r. dyrekcja szkoły wystąpiła z wnioskiem o nadanie Zespołowi imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Jesienią 2004 r. projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany przez KEiKF Rady Miasta Krakowa i odesłany projektodawcy. W opinii zwrócono uwagę, iż imię księdza profesora Józefa Tischnera nadano już kilku krakowskim placówkom oświatowym, sugerując jednocześnie dokonanie innego wyboru. 01.03.2005 r. dyrektor placówki zwrócił się ponownie z wnioskiem o nadania imienia przedstawiając pozytywne opinie i uchwały społeczności szkolnej oraz Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa. 11.05.2005 r. Rada Miasta Krakowa, uchwałą nr LXXVII/771/05, nadała imię księdza profesora Józefa Tischnera Szkole Podstawowej nr 135 i Gimnazjum nr 26 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, ul. Mirtowa 2. Uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego we Wróblowicach. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ze sztandarem do szkoły, gdzie odbyła się część artystyczna, przemówienia dyrektora szkoły oraz zaproszonych znamienitych gości, a następnie poczęstunek.

2007.06.09

Zespołowi Szkół i Przedszkolu w Domosławicach nadano imię ks. prof. Józefa Tischnera. Było to wielkie święto całej lokalnej społeczności. Nadanie szkole imienia poprzedziła msza święta. Podczas homilii ksiądz infułat Władysław Kostrzewa nawiązał do życia patrona oraz do jego twórczości i działalności. Po zakończonym nabożeństwie zaproszeni udali się do szkoły. Gości, wśród których byli m.in. Małopolski Wicekurator Oświaty – pani Agata Szuta, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Urszula Blicharz, poseł Edward Czesak, Starosta Brzeski – Ryszard Ożóg, Burmistrz Zakliczyna – Kazimierz Korman, rodzina i przyjaciele ks. prof. Tischnera – Janina i Kazimierz Tischner, Marek Tischner, Lucyna Mikulińska, Wojciech Bonowicz, przedstawiciele szkół tischnerowskich z całej Polski, powitali: Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa oraz dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola Kazimierz Wojnicki. Następnie dyrektor przedstawił krótką historię domosławickiej placówki edukacyjnej i działania, jakie podjęto przygotowując się do uroczystości. Gospodarz gminy - Burmistrz Marek Chudoba wręczył Dyrektorowi akt nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera, a uczniowie wszystkich klas złożyli ślubowanie na sztandar. Kazimierz Tischner w asyście dyrektorów szkół tischnerowskich symbolicznie, poprzez nałożenie kapelusza góralskiego na głowę dyrektora Marka Chudoby, przyjął Zespół do rodziny szkół noszących imię wielkiego filozofa. Były gratulacje i życzenia od członków "nowej rodziny". W szkole odsłonięto obraz i tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczno-rozrywkowa, tym razem na boisku komunalnym przy Zespole Szkół w Domosławicach. Wystąpiły m. in. kabaret "Nerka" z Jurkowa, zespół "Vision" z Zakliczyna. Podczas festynu zagrała także grupa "Albatros".

2007.08.17-19

Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" po raz pierwszy w swej historii zorganizowało dla swoich członków wyjazd wakacyjny. Wycieczka odbyła się pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły." Bazą wypadową była Węgierska Górka. W ciągu trzech dni tischnerowscy turyści zwiedzili między innymi: bunkry z okresu II wojny światowej w Węgierskiej Górce, Leśny Gród w Milówce, Chatę Kawuloka w Istebnej i Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. na Kubalonce. Ponadto zdobyli Ochodzitą, z różnym skutkiem poszukiwali koronek w Koniakowie i odwiedzili Szkołę Podstawową im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rajczy.

2007.09.21-22

W Beskidzie Żywieckim odbył się VII Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rajczy. Uczestnicy rajdu wyruszyli na szlak ze Złatnej Huty, dokąd zostali dowiezieni autobusami. Trasa prowadziła przez żywieckie hale (Rysiankę, Lipowską i Redykalną) do Rajczy Nickuliny. Po ulokowaniu się w schronisku PTSM oraz na kwaterach prywatnych zjedzono obiadokolację. Następnie młodzi turyści zostali przewiezieni do Centrum Kultury w Rajczy. Tam odbyły się prezentacje przygotowane przez organizatorów i uczestników rajdu. Przeprowadzono konkurs krajoznawczy o Beskidzie Żywieckim, obejrzano występ Zespołu Regionalnego Rajcusie działającego przy SP nr 1 w Rajczy, a wieczór zakończyła dyskoteka, po której trzeba było wrócić na nocleg do Nickuliny. Drugiego dnia po śniadaniu wysłuchano prelekcji w Centrum Edukacji Ekologicznej w Rajczy. Następnie dzieci uczestniczyły we mszy św. odprawionej w Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierzowskiej w Rajczy. Później zwiedziały Szkołę Podstawową nr 1, Pałac Lubomirskich wraz z parkiem. Na cmentarzu parafialnym zapalono znicze na grobach zmarłych w 1919 roku legionistów. Po obiedzie podsumowano rajd, pożegnano i rozjechano do domów.

2007.10.12-13

VII Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizował Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni. Uczestniczyła w nim młodzież z 16 szkół noszących imię ks. Tischnera z całej Polski, łącznie ponad 200 młodych ludzi. Trasa rajdu prowadziła z Bochni przez górę Kamionną do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, z zejściem do Kopalni Soli w Bochni. Po drodze uczniowie zobaczyli m.in. panoramę Beskidu Wyspowego, Pasmo Łososińskie z Sałaszem i Jaworzem. Są to miejsca, w których Bochnianie często szukają odpoczynku, relaksu i ciszy w obcowaniu z przyrodą. Uczestnicy rajdu mieli również okazję zwiedzić bocheńską „perełkę” – Kopalnię Soli, gdzie spędzili noc. Był to nocleg w wyjątkowej solnej scenerii i leczniczym mikroklimacie, oczywiście poprzedzony integracyjnymi zabawami, rozgrywkami, śpiewem. Jak wspominali uczestnicy "rajd był dla nich wspaniałą okazją do zaciśnięcia więzi z przedstawicielami innych polskich szkół imienia Księdza Profesora, które tworzą Rodzinę Szkół Tischnerowskich. Super ludzie, piękne górskie krajobrazy, niesamowite przeżycie i niezwykła przygoda."

2007.11.16

W Łodzi odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Oratorskiego "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" zorganizowana przez XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera. Celem spotkania uczestników zmagań konkursowych było odkrywanie wciąż żywej myśli prof. Tischnera. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół tischnerowskich oraz przedstawiciele łódzkich liceów. Gościem honorowym, pod którego patronatem odbył się Konkurs, był brat księdza profesora - Kazimierz Tischner. Nim rozpoczęły się zmagania konkursowe, jego uczestnicy i zaproszeni goście - Maria Tuchowska i Wojciech Bonowicz - spotkali się na wspólnym obiedzie w słynnym Klubie Piotrkowska 97, którego wnętrze zaprezentował - specjalnie dla nich przybyły - przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Łodzi - Ryszard Bonisławski. Konkurs zaszczycili swoją obecnością: ks. infułat Fijałkowski z Kurii Metropolitalnej w Łodzi, ks. Wiesław Jończyk proboszcz parafii Św. Kazimierza, dyr. ŁCDNiKP Janusz Moos, wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty - Ewa Sobór oraz dziennikarz Radia Łódź - Alicja Juśkiewicz - miłośnik i propagator ks. prof. Tischnera w Łodzi. W jury zasiedli: Wojciech Bonowicz - autor biografii ks. Tischnera, Maria Tuchowska - zastępca prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", dr Witold Glinkowski - pracownik naukowy Wydziału Filozoficznego UŁ, dr Joanna Błażejewska - pracownik naukowy Wydziału Filologicznego UŁ oraz Ewa Sztombka - nauczyciel języka polskiego w XXIII LO w Łodzi, doradca metodyczny ŁCDNiKP, współtwórca konkursu. Wystąpienia uczestników konkursu poprzedziło oficjalne przyjęcie dyrektora szkoły - Jolanty Swiryd do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Zebranych urzekło wspomnienie Kazimierza Tischnera o bracie oraz wysłuchany fragment kazania ks. Józefa Tischnera pod Turbaczem. W przerwie przeznaczonej na obrady jury Maria Tuchowska z gitarą w ręku uczyła wszystkich obecnych hymnu Rodziny. O 19:30 ogłoszono wyniki konkursu. I miejsce jury przyznało uczennicy XII LO w Łodzi Lidii Wnuk, miejsce II trafiło w ręce ucznia II Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im ks. prof. Józefa Tischnera w Woli - Pawła Kaka, ex aequo przyznano również cztery miejsca III - uczennicy XXIII LO w Łodzi Aleksandrze Szymankiewicz, Sylwii Smacznej reprezentującej ZSZ nr 3 im ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie, Karolinie Tarantowicz z XXVI LO w Łodzi oraz przedstawicielce XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Angelice Siniarskiej. Zmagania konkursowe zakończyła uroczysta kolacja w gmachu naszej szkoły, podczas której uczestnicy mieli okazję porozmawiać z członkami jury i współzawodnikami. Wszyscy orzekli zgodnie, że było to niezwykłe, intelektualne spotkanie młodych ludzi z filozofią prof. Tischnera. (Na podstawie relacji Ewy Kowalskiej)

2007 listopad

Dzięki współpracy z Jolantą Kogut (współorganizatorką Dni Tischnerowskich w Krakowie), w krakowskim Dworku Białoprądnickim zrealizowano profesjonalne nagranie "Hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich" i "Hymnu Rajdu Tischnerowskiego". Hymny zaśpiewał zespół Veritas z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli, a towarzyszyły mu: Małgorzata Konicka - fortepian, Katarzyna Gałczyk - skrzypce oraz Maria Tuchowska i Iwona Matusik- gitara